polityka prywatności

Polityka prywatności Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Pisząc do nas na adres rpk@szczecin.pttk.pl, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.
Gromadzimy Twoje dane osobowe z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Oddział Zachodniopomorski PTTK z siedzibą przy ul. Dworcowej 6, 70-206 Szczecin, KRS 0000146140.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Stając się członkiem naszego Stowarzyszenia, wypełniasz deklarację, dobrowolnie podajesz dane, wymagane w formularzu. Są one niezbędne do wydania legitymacji, automatycznego ubezpieczenia oraz do kontaktu w sprawach organizacyjnych Oddziału, jak również do właściwego dokumentowania twojej pracy w Stowarzyszeniu.

Drugą grupę stanowią dane pozyskiwane w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej. Podstawą przetwarzania danych jest tutaj właśnie niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Jesteśmy też zobowiązani do przetwarzania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Trzecią grupę stanowią dane osobowe, wymagane przy weryfikacji odznak, udziale w konkursach i archiwizacji takich zapisów (tylko imię, nazwisko i rok urodzenia, szkoła). Twoje dane możemy również przetwarzać, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Twoje dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Okres przechowywania danych
Twoje dane przetwarzamy do końca okresu zadania, dla którego zostały one pozyskane lub okresów wynikających z przepisów prawa.
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać ich usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, gdy uznasz, że mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np..format „.csv”, „xls”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które mamy w związku z zawarciem umowy lub uzyskaniem od Ciebie zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać ani na realizację umowy, ani na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed cofnięciem zgody.
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, skontaktuj się z nami. Możesz też złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Nasze dane kontaktowe
Oddział Zachodniopomorski PTTK, Dworcowa 6, 70-206 Szczecin

Tel 791 591 594, email biuro@pttk.szczecin.pl