Czy Senat jest w stanie coś zmienić?

Opinia Biura Legislacyjnego Senatu wskazuje, że:

  • wyłączenie organizatorów jako beneficjentów regulacji jest niezgodne z Konstytucją i innymi regulacjami,
  • wyłączenie odpowiedzialności “Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz osób działających w jego imieniu z należytą starannością” z tytułu wyrządzenia szkody wynikłej “z niewłaściwej realizacji wypłat” przewidzianych w ustawie jest niezgodne z konstytucją,
  • istnieje konieczność ograniczenia przetwarzania danych obywateli przez UFG,
  • oraz szereg innych drobniejszych poprawek.

Zatem senatorowie powinni się chociaż nad rozszerzeniem ustawy o organizatorów pochylić.

Poparcie i propozycję zmian w ustawie przekazał Rzecznik Małych i Średnich Firm Adam Abramowicz. W liście skierowanym 4 września do senator Marii Koc Przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wskazał, że:

  1. powinno zostać uruchomione zwolnienie ze składek ZUS dla firm o PKD: organizatorzy turystyki (79.12.Z), agenci turystyczni (79.11.A), pośrednicy turystyczni (79. I LB), pilotów wycieczek i przewodnicy turystyczni (79.90.A), hotele i obiekty noclegowe (55. I OZ i 55.20.Z), pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z), działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C), ale także w 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobór materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem), 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02,Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.11.Z (działalność agencji reklamowych), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z (Działalność portali internetowych).
  2. nadanie prawa do świadczenia postojowego w tym samym okresie (czerwiec – grudzień 2020) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD: 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 79.11.A (działalność agentów turystycznych), 79,11.B (działalność pośredników turystycznych), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 93.19.7, (pozostała działalność związana ze sportem), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 52.29.C (działalność pozostałych agencji transportowych), 77.391 (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.1 (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.11 .Z (działalność agencji reklamowych), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z (działalność portali internetowych).
  3. uwzględnienie przy postojowym spadku przychodów z miesięcy najważniejszych dla turystyki. Obecnie ustawa (artykułu 15zs1) ogranicza możliwość uwzględnienia we wniosku o świadczenie postojowe spadku przychodu z innego miesiąca niż z poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Miejmy nadzieję, że choć część zmian, które wykona Senat zostaną utrzymane w Sejmie.