Eliminacje powiatowe – Szczecin

50 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK etap powiatowy – m. Szczecin
REGULAMIN
edycja 2023/2024

§ 1. Założenia ogólne

 1. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (w skrócie: OMTTK PTTK), zwany dalej „Turniejem”, jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej, której istotą jest szlachetna rywalizacja i współzawodnictwo o miano najlepszego trzyosobowego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego.
 2. Organizatorem etapu powiatowego Turnieju jest Oddział Zachodniopomorski PTTK z siedzibą przy ul. Dworcowej 6, 70-206 Szczecin, email: biuro@pttk.szczecin.pl, adres www: pttk.szczecin.pl

§ 2. Cel Turnieju

 1. Głównym celem konkursu jest promowanie krajoznawstwa wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy o województwie zachodniopomorskim, jego historii, walorach krajoznawczych, turystycznych, przyrodniczych i kulturowych.
 2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji uczniów.
 3. Motywowanie uczniów do podejmowania działań wykraczających poza ramy szkoły oraz odkrywanie talentów i rozwój zainteresowań.
 4. Integracja środowiska krajoznawczego i turystycznego województwa zachodniopomorskiego oraz wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w zakresie krajoznawstwa i turystyki.
 5. Poznawanie i popularyzowanie przez młodzież piękna Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości.

§ 3. Organizacja i przebieg Turnieju

 1. Turniej jest konkursem etapowym o zasięgu ogólnopolskim. Zespoły, które uzyskają czołowe lokaty zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego. Zwycięzca etapu wojewódzkiego natomiast będzie reprezentował województwo na finale centralnym.
 2. Organizacja i przebieg Turnieju odbywa się według poniższego harmonogramu:
  • 07.03.2024, od godziny 17:00 – indywidualny test wiedzy z pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogowego, historii turystyki, regulaminów odznak PTTK, topografii oraz krajoznawstwa (Szczecin, województwo zachodniopomorskie i województwo mazowieckie), 3 x 100 pkt.
   Test odbędzie się w IX LO przy pl. Mariackim 1
  • 09.03.2023 – od godz. 10:00 przy Jeziorze Szmaragdowym – drużynowy start w Imprezie na Orientację, 100 pkt.
 3. Turniej rozgrywany jest w kategoriach:
  • Szkoły Podstawowe,
  • Szkoły Ponadpodstawowe (maksymalny wiek to 19 lat, liczy się rok urodzenia).
 4. Podczas Turnieju rozgrywane są klasyfikacje:
  • indywidualna,
  • drużynowa.
 5. Zgłoszenia udziału uczniów dokonuje opiekun szkoły/klubu przez przesłanie informacji na adres biuro@pttk.szczecin.pl przed każdym etapem Turnieju.
 6. Szkoła może wystawić maksymalnie trzy trzyosobowe drużyny.
 7. Szkoła może dołączyć do Turnieju przed każdym z etapów.
 8. Podstawą do ułożenia pytań z testu krajoznawczego będzie następująca literatura:
  • mapa Miejskiego Szlaku Turystycznego,
  • Kanon Krajoznawczy Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Wędrowiec Zachodniopomorski nr 26,
  • Kanon Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Opiekun, dokonując zgłoszenia udziału w Turnieju zgadza się na postanowienia Regulaminu Turnieju i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Przystąpienia do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika dla celów niezbędnych do przebiegu Turnieju i dokumentowania przebiegu Turnieju, a także na publikowanie wyników i zdjęć z Turnieju na stronie www Oddziału PTTK oraz stron na profilu Facebook.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Turnieju jest Oddział Zachodniopomorski PTTK z siedzibą przy ul. Dworcowej 6, 70-206 Szczecin. Organizator Turnieju może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika Turnieju w celach informacyjnych związanych z organizacją i przebiegiem Turnieju za pomocą środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych. Z powyższego tytułu uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 4. Uczestnik w trakcie trwania konkursu zobowiązany jest mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).
 5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości, w danych warunkach organizować konkurs w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały osób z niepełnosprawnością.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie.
 7. Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Kozakowska, wiceprezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTTK w Szczecinie.