*składki na 2024 rok

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI PTTK

Wpisowe  (legitymacja) Cena
N – składka normalna 21
U – składka ulgowa 12
UM – składka ulgowa młodzieżowa 9
Składka roczna Cena
N – składka normalna 84
U- składka ulgowa 57
UM – składka ulgowa młodzieżowa 39
                    
Z – zwolnieni 0

Ulgi i zwolnienia:

Z – zwolnienia

 • Członkowie Honorowi PTTK
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalnych i uczniowie niepełnosprawni do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych
 • dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r.

Składka UM

 • osoby do ukończenia 16 lat
 • młodzież ucząca się i studiująca do 26 lat
 • opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK

Składka U

 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów
 • bezrobotni
 • rodzice lub opiekunowie prawni  osób małoletnich , opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (do lat 18) – konieczne wypełnienie oświadczenia (zał nr 4 Zarządzenia ZG PTTK-składka rodzinna)

N składka normalna – pozostali

legitymacje z wykupionymi znaczkami na rok 2024 ważne są aż do 31.03.2025

oświadczenie rodzica (dla osoby małoletniej)